Наука

Сьогодні колектив кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності успішно працює над комплексною науковою темою «Теоретико-методичні основи застосування технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності в умовах трансформаційного періоду», основними напрямами якої є:

 1. узагальнення досвіду використання технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності в умовах українського суспільства трансформаційного періоду;
 2. обґрунтування взаємозв’язку технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності;
 3. теоретичне обґрунтування, розроблення та перевірка ефективності технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності. 

Колективна наукова діяльність скеровує дослідницьку активність викладачів та їх власні наукові пошуки. З огляду на одне з провідних завдань діяльності кафедри – забезпечення високого рівня науково-педагогічної підготовки викладацького складу – було підготовлено і захищено:

1) докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (Рижанова А. О. «Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті», 2005 р.);

2) докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури (Панасюк В. Ю. «Специфіка взаємодії художнього та нехудожнього в системі театральних комунікацій», 2008 р.;

3) сім кандидатських дисертацій, серед яких наукові дослідження з різних галузей педагогічного знання:

 • 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (Кирилюк Г. В. «Соціостатеве виховання дітей в українській селянській родині ХІХ – початку ХХ століття», 2014 р.; Гончаренко О. В. «Статево-рольове виховання учнів у середніх навчальних закладів України (1940–1950-ті роки), 2016 р.);
 • 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Клочко О. О. «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки дітей підліткового віку», 2016 р.);
 • 13.00.05 – соціальна педагогіка (Поляничко А. О. «Подолання соціальної депривації дітей-сиріт в умовах загальноосвітньої школи-інтернату», 2012 р.; Шпиг Н. О. «Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до діяльності в громадських організаціях», 2013 р.; Пономаренко Л. І. «Розвиток педагогічної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціально-педагогічного супроводу», 2014 р.);
 • 13.00.09 – теорія навчання (Іонова І. М. «Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності», 2015 р.)

Наразі на кафедрі соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності функціонують чотири наукові школи:

 • наукова школа з теоретико-методологічних проблем розвитку соціальної педагогіки та соціального виховання в умовах інформаційного суспільства під керівництвом доктора педагогічних наук, професора РИЖАНОВОЇ А. О. (захищено 2 докторські та 11 кандидатських дисертацій);
 • наукова школа з теорії та історії культури на чолі з доктором мистецтвознавства, доцентом ПАНАСЮКОМ В.Ю. (захищено 1 кандидатську дисертацію);
 • наукова школа з соціальної педагогіки під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента ПОЛЯКОВОЇ О. М. (захищено 3 кандидатські дисертації, 2 здобувачі готуються до попереднього захисту);
 • наукова школа з гендерних досліджень на чолі з кандидатом філософських наук, доцентом ЛУЦЕНКО О. А. (захищено 4 кандидатські дисертації). 

Окрему сторінку наукової діяльності кафедри займає робота Науково-дослідницького центру гендерної освіти (далі – НДЦГО), який з 2003 р. функціонує під керівництвом доцента ЛУЦЕНКО Олени Анатоліївни. Метою діяльності НДЦГО є розробка і забезпечення моделі впровадження гендерної парадигми в систему вищої освіти (колективна науково-дослідницька тема «Теоретико-методологічні та методичні основи впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес вищих навчальних закладів), а також систематична методична підготовка держслужбовців Сумського регіону до впровадження гендерних підходів у роботу державних установ та органів місцевого самоврядування.

Професорсько-викладацький колектив кафедри має вагомий науковий і навчально-методичний доробок. Протягом 20 років викладачами кафедри було опубліковано понад 250 одноосібних і колективних праць – монографій, навчальних посібників, навчально-методичних рекомендацій, серед яких зокрема:

 • монографія «Сирітство в Україні як соціально-педагогічна проблема (соціально-правовий аспект)» (Артюшкіна Л.М., Поляничко А.О.; 2002 р.);
 • монографія «Теоретико-методологічні основи розвитку соціальної педагогіки» (Рижанова А.О.; 2004 р.);
 • навчальний посібник «Педагогічні ситуації та задачі: аналіз і розв’язання» (Полякова О.М.; 2005 р.);
 • навчальний посібник з грифом МОН України «Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація» (авт. колект.: Полякова О.М., Знобей О.В., Клочко О.О., Поляничко  А.О. Радько Н.М., Штика Н.О. та ін.; 2007 р.);
 • навчальний посібник з грифом МОН України «Актуальні аспекти соціально-правового захисту молоді в сучасній Україні» (Полякова О.М., Приходько А.В., Сапарай Ю.В.; 2009 р.);
 • навчально-методичний посібник «Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін» (Полякова О.М., Луценко О.А.; 2013 р.);
 • монографія «Художнє та нехудожнє в системі театральних комунікацій» (Панасюк В.Ю.; 2013 р.);
 • монографія «Профілактика адиктивної поведінки дітей та молоді у контексті підготовки майбутніх соціальних педагогів» (Клочко О.О.; 2013 р.);
 • монографія «”Пятый акт” биографии Велимира Хлебникова» (Панасюк  В.Ю.; 2014 р.);
 • навчально-методичні матеріали «Актуальні проблеми соціальної роботи та соціальної педагогіки» (Рижанова А.О.; 2016 р.);
 • навчально-методичний комплекс «Зарубіжна культура» (Луценко О.А.; 2016 р.);
 • навчально-методичний комплекс «Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки» (Клочко О.О.; 2017 р.);
 • колективна монографія «Театральна педагогіка і технології соціокультурної діяльності: вектори взаєморозвитку» (Панасюк В.Ю., Полякова О.М., Пономаренко Л.І.; 2018 р.);
 • монографія «Філософія та культура статі: гендерний аналіз» (Луценко О.А.; 2018 р.);
 • навчальний посібник «Етика фахівця соціальної сфери у схемах і коментарях» (Клочко О.О.; 2018 р.);
 • методичні рекомендації «Соціальна і культурна політика в Україні» (Кирилюк А.В.; 2018 р.);
 • навчально-методичний посібник «Технології соціальної роботи і соціальної допомоги в умовах трансформаційного періоду» (авторський колектив: Поляничко А. О., Гончаренко О. В., Знобей О. В., Іонова І. М., Кирилюк Г. В., Клочко О. О., Луценко О. А., Полякова О. М., Пономаренко Л. І., Ратєєва В. О., Шевченко Т. С., Шпиг Н. О.; 2020 р.) та багато інших.  

На базі НДЦГО підготовлено і розроблено такі наукові та навчально-методичні доробки:

 • навчально-методичний посібник у 2-х частинах «Гендерна освіта в вузі» (Луценко О. А. з авторами; 2001 р.);
 • навчально-методичний посібник «Гендерна політика в Україні» (Луценко О. А.; 2005 р.);
 • методичні рекомендації «Гендерна абетка для педагогів» (Луценко О. А., Павлущенко Н. М.; 2005 р.);
 • навчально-методичний посібник «Скажемо “Ні!” насильству в сім’ї: Проблема домашнього насильства і як їй протистояти» (Гончаренко О. В., Луценко О. А.; 2010 р.);
 • навчально-методичний посібник «Технології профілактики домашнього насилля. Організація роботи з суб`єктом насильницьких дій» (Луценко О. А., Полякова О. М., Радько Н. М., Стеценко  Є. В.; 2011 р.);
 • навчально-методичний посібник «Як боротись з насиллям в школі? Проблема насильства та агресивних дій учнів ЗОШ і як їй протистояти» (Луценко О. А., Поляничко А. О, Чернякова А. В.; 2012 р.);
 • навчально-методичний посібник «Насильство у соціокультурному вимірі сьогодення: стан, причини та механізми подолання» (кол. авторів: Луценко О. А., Поляничко А. О., Гончаренко О В., Приходько А. В. та ін.; 2016 р.);
 • навчально-методичний комплекс «Гендерна педагогіка і психологія» (Луценко О. А., Приходько А. В.; 2017 р.);
 • навчальний посібник «Гендерна педагогіка» (Луценко О. А., Гончаренко О. В., Кирилюк А. В. та ін.; 2018 р.).

Доцент Луценко О. А. є співавторкою навчального посібника з грифом МОН України «Основи теорії гендеру» (2004 р.), «Хрестоматії навчальних програм з гендерної проблематики» (2004 р.), навчального посібника «Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ)» (2013 р.) тощо.

Науково-педагогічний колектив кафедри є організатором та учасником науково-практичних конференцій, присвячених актуальним питанням застосування технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності в умовах українського суспільства трансформаційного періоду. За період функціонування кафедри було проведено:

 • Міжнародну науково-практичну конференцію для студентів та аспірантів «Сучасна молодь: крок у майбутнє» (2006 – 2007 рр.);
 • Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених і студентів «Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування» (2011 р.);
 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (2017 р.);
 • Всеукраїнську науково-практичну конференцію для студентів та аспірантів «Сучасна молодь: крок у майбутнє» (2005 р.);
 • Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади» (2015 і 2017 рр.);
 • щорічні студентські соціально-педагогічні та культурологічні читання (2018 – 2019 рр.) та інші.

За ініціативи НДЦГО проведено низку науково-практичних і науково-методичних заходів з гендерної проблематики, з-поміж яких варто виділити:

 • Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Головні проблеми державно-правового захисту жінок в Україні. Гендерні студії» (2009 р.);
 • студентські наукові читання «Гендерні студії» (2003 – 2007 рр.);
 • регіональний науково-методичний семінар «Впровадження гендерного підходу у викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу у ВНЗ м. Суми та регіону» (2003 – 2014 рр.);
 • постійно діючий цикл лекцій «Робота органів державної влади з протидії гендерній дискримінації в українському суспільстві» для слухачів Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Сумській ОДА; 
 • науково-практичний семінар-тренінг для керівників ЗНЗ м. Суми та регіону «Гендерна педагогіка: теорія та практика» (2010 р.);
 • навчально-методичний семінар для депутаток Сумської обласної ради «Бути жінкою в політиці: перспективи та виклики» (на замовлення ВГО «Українська жіноча демократична мережа»);
 • міжвузівський науково-методичний семінар «Гендерна експертиза та гендерний аналіз в системі підготовки викладачів вищої школи» (2015 – 2016 рр.);
 • постійно діючий цикл науково-методологічних семінарів для студентів та аспірантів «Гендерні проблеми наукового знання» тощо.
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ І МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Designed by atjoomla.com