Загальна інформація

emblema_kafedri_sr_i_mskd.jpg

Кафедра, як визначено в законі України “Про вищу освіту”, – базовий структурний підрозділ університету, який здійснює навчально-методичну і науково-методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей та спеціалізацій, за якими ведеться підготовка студентів в університеті. Обов’язком кафедри є також здійснення науково-дослідної, виховної, громадсько-пропагувальної та просвітницької діяльності у відповідності із основним напрямом своєї навчальної роботи.

Кафедра, за законом, створюється за рішенням Вченої ради вищого навчального закладу за умови, якщо до її складу входить не менш як п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з яких мають науковий ступінь або вчене звання.

У штатному складі кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності наразі працюють 2 доктори наук, професори; 7 кандидатів наук, доцентів; 2 викладачі без наукових ступенів і вчених звань.

Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності має багато завдань, серед яких:

 • реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки фахівців;
 • теоретична розробка і практичне втілення єдиної концепції реалізації змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрою;
 • координація діяльності всіх кафедр, що забезпечують спеціальну фахову підготовку бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності «Соціальна робота», із дисциплін соціально-гуманітарного, природничо-наукового та професійного психолого-педагогічного теоретичного і практичного циклу;
 • організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах роботи;
 • розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв оцінки;
 • здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення залікових та екзаменаційних сесій, державних екзаменів, захист курсових і дипломних робіт;
 • підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення навчального процесу  з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;
 • опрацювання різноманітних форм і методів виховної роботи зі студентами;
 • впровадження в навчально-методичній роботі кафедри ідей та принципів Болонського процесу, елементів кредитно-модульної системи організації навчального процесу;
 • керівництво науково-дослідною роботою студентів, організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри;
 • організація науково-педагогічної діяльності кафедри з метою постійного підвищення  професійної компетентності викладачів кафедри шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих лекцій, практичних занять,  взаємних відвідувань навчальних занять;
 • постійних обмін професійним досвідом і новітніми здобутками професійної роботи шляхом обговорення на методологічних і методичних семінарах кафедри провідних проблем організації навчального процесу;
 • збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами кафедри під час проведення занять і позанавчальної роботи шляхом відображення його в індивідуальних та колективних науково-методичних публікаціях;
 • виконання планів щодо наукової підготовки кадрів і підвищення кваліфікації викладачів, рекомендація їх для навчання в аспірантурі,  стажування на споріднених кафедрах у провідних вищих навчальних закладах України та в зарубіжжі;
 • керівництво підготовкою кандидатських дисертацій, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри, міжкафедральних  семінарах та засіданнях Спеціалізованої ради з захисту кандидатських дисертацій;
 • організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;
 • підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури з проблем методології  та теорії соціальної педагогіки, розвитку соціально-педагогічних наукових досліджень, опрацювання новітніх соціально-педагогічних технологій;
 • проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл та коледжів  з метою здійснення профорієнтаційної роботи; організація виховних та просвітницьких заходів для дітей, підлітків та молоді.

Кафедра є випусковою за трьома напрямами підготовки освітніх рівнів Бакалавр та Магістр як денної, так і заочної форм навчання:

 • 231 Соціальна робота (ОР Бакалавр, Магістр), випускники якої виконують різні види соціальної роботи, а саме: допомагають людям вирішувати проблеми, забезпечують взаємодію між людьми, підвищують відповідальність організацій за людину, впливають на соціальну політику з метою створення умов для реалізації життєвих потенціалів кожної людини;
 • 232 Соціальне забезпечення (ОР Бакалавр), випускники якої здійснюють соціальне обслуговування населення, забезпечують соціально-правовий захист особистості від соціальних ризиків, надають соціально-юридичні консультації, здійснюють контроль за правильністю надання та цільового використання державної соціальної допомоги, різних соціальних та компенсаційних виплат пільговим категоріям населення;
 • 028 Менеджмент соціокультурної діяльності (ОР Бакалавр», Магістр), випускники якої забезпечують культурні права і потреби різних соціально-вікових категорій населення, встановлюють і реалізують міжкультурне співробітництво та міжкультурний діалог.

Відповідно до угоди «Про співпрацю у проведенні спільного навчання» від 1.09.2018 р., укладеної між СумДПУ імені А.С. Макаренка і Гуманітарно-природничим університетом імені Яна Длугоша (м. Ченстохов, Польща), здійснюється спільне навчання студентів денної форми за напрямом підготовки 231 Соціальна робота (ОР Бакалавр), по закінченні якого випускники мають можливість отримання подвійного диплому.

На замовлення Сумського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді кафедра є базою для проведення курсів підвищення кваліфікації для фахівців об’єднаних територіальних громад і спеціалістів ЦСССДМ Сумського регіону, керівників гурткової роботи, соціальних педагогів освітніх закладів, батьків-вихователів ДБСТ тощо.