Наукові гуртки і проблемні групи студентів

Одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі є науково-дослідна робота студентів.

Науково-дослідна робота студентів включає комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує оволодіння студентами навичками наукових досліджень відповідно до обраної спеціальності в рамках навчального процесу й поза ним. Для виконання цих заходів створюються студентські наукові гуртки та проблемні групи.

Науковий гурток – об’єднання студентів при кафедрі, що формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до профілю кафедри. Робота в гуртках забезпечує необхідне поєднання масових форм роботи (бесіди, диспути, тематичні вечори) з обов’язковим дослідженням кожним студентом індивідуальної теми. Робота в гуртках має творчий характер і виховує у студента якості дослідника. Діяльність студентських наукових гуртків сприяє оволодінню спеціальністю, ознайомленню студентів зі станом розроблення наукових проблем у різних галузях науки, техніки, культури, формування здібностей застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності, прищепленню студентам навичок ведення наукових дискусій тощо. 

Проблемна група – об’єднання студентів при кафедрі, учасниками якого є здібні й талановиті в науковій роботі студенти за основними науковими проблемами наукової діяльності кафедр. Проблемна група дає можливість вивчення обраної теми ґрунтовніше і різнобічніше. Об’єктом наукового дослідження може бути проблема, якою займається науковий керівник цієї групи. Завданнями членів проблемної групи є обговорення теоретичних проблем, розв’язання актуальних науковотехнічних питань, проведення циклу досліджень. У проблемних групах студенти ознайомлюються з методикою планування й проведення експерименту, беруть участь в обговоренні й оформленні отриманих результатів із конкретної тематики, над якою працює кафедра, керівник групи. 

КЕРІВНИЦТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ 2021-2022 н.р.

КЕРІВНИЦТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ 2022-2023 н.р.