Наукові здобутки

Колективна наукова діяльність скеровує дослідницьку активність викладачів та їх власні наукові пошуки. З огляду на одне з провідних завдань діяльності кафедри – забезпечення високого рівня науково-педагогічної підготовки викладацького складу – було підготовлено і захищено:

1) докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (Рижанова А. О. «Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті», 2005 р.);

2) докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури (Панасюк В. Ю. «Специфіка взаємодії художнього та нехудожнього в системі театральних комунікацій», 2008 р.;

3) сім кандидатських дисертацій, серед яких наукові дослідження з різних галузей педагогічного знання:

 • 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (Кирилюк Г. В. «Соціостатеве виховання дітей в українській селянській родині ХІХ – початку ХХ століття», 2014 р.; Гончаренко О. В. «Статево-рольове виховання учнів у середніх навчальних закладів України (1940–1950-ті роки), 2016 р.);
 • 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Клочко О. О. «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки дітей підліткового віку», 2016 р.);
 • 13.00.05 – соціальна педагогіка (Поляничко А. О. «Подолання соціальної депривації дітей-сиріт в умовах загальноосвітньої школи-інтернату», 2012 р.; Шпиг Н. О. «Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до діяльності в громадських організаціях», 2013 р.; Пономаренко Л. І. «Розвиток педагогічної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціально-педагогічного супроводу», 2014 р.);
 • 13.00.09 – теорія навчання (Іонова І. М. «Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності», 2015 р.)

Професорсько-викладацький колектив кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності має вагомий науковий і навчально-методичний доробок

Протягом 23 років професорсько-викладацьким складом кафедри було опубліковано понад 250 одноосібних і колективних праць – монографій, навчальних посібників, навчально-методичних рекомендацій, серед яких зокрема:

 • монографія «Сирітство в Україні як соціально-педагогічна проблема (соціально-правовий аспект)» (Артюшкіна Л.М., Поляничко А.О.; 2002 р.);
 • монографія «Теоретико-методологічні основи розвитку соціальної педагогіки» (Рижанова А.О.; 2004 р.);
 • навчальний посібник «Педагогічні ситуації та задачі: аналіз і розв’язання» (Полякова О.М.; 2005 р.);
 • навчальний посібник з грифом МОН України «Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація» (авт. колект.: Полякова О.М., Знобей О.В., Клочко О.О., Поляничко  А.О. Радько Н.М., Штика Н.О. та ін.; 2007 р.);
 • навчальний посібник з грифом МОН України «Актуальні аспекти соціально-правового захисту молоді в сучасній Україні» (Полякова О.М., Приходько А.В., Сапарай Ю.В.; 2009 р.);
 • навчально-методичний посібник «Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін» (Полякова О.М., Луценко О.А.; 2013 р.);
 • монографія «Художнє та нехудожнє в системі театральних комунікацій» (Панасюк В.Ю.; 2013 р.);
 • монографія «Профілактика адиктивної поведінки дітей та молоді у контексті підготовки майбутніх соціальних педагогів» (Клочко О.О.; 2013 р.);
 • монографія «”Пятый акт” биографии Велимира Хлебникова» (Панасюк  В.Ю.; 2014 р.);
 • навчально-методичні матеріали «Актуальні проблеми соціальної роботи та соціальної педагогіки» (Рижанова А.О.; 2016 р.);
 • навчально-методичний комплекс «Зарубіжна культура» (Луценко О.А.; 2016 р.);
 • навчально-методичний комплекс «Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки» (Клочко О.О.; 2017 р.);
 • колективна монографія «Театральна педагогіка і технології соціокультурної діяльності: вектори взаєморозвитку» (Панасюк В.Ю., Полякова О.М., Пономаренко Л.І.; 2018 р.);
 • монографія «Філософія та культура статі: гендерний аналіз» (Луценко О.А.; 2018 р.);
 • навчальний посібник «Етика фахівця соціальної сфери у схемах і коментарях» (Клочко О.О.; 2018 р.);
 • методичні рекомендації «Соціальна і культурна політика в Україні» (Кирилюк А.В.; 2018 р.);
 • навчально-методичний посібник «Технології соціальної роботи і соціальної допомоги в умовах трансформаційного періоду» (авторський колектив: Поляничко А. О., Гончаренко О. В., Знобей О. В., Іонова І. М., Кирилюк Г. В., Клочко О. О., Луценко О. А., Полякова О. М., Пономаренко Л. І., Ратєєва В. О., Шевченко Т. С., Шпиг Н. О.; 2020 р.);
 • навчально-методичний посібник «Сучасна соціальна робота на Сумщині: теорія і практика» (авторський колектив провідних фахівців Сумського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та професорсько-викладацького складу кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності СумДПУ імені А.С. Макаренка; за заг. ред. С.О. Поляченко, А.О. Поляничко, А.В. Кирилюк; 2020 р.) та багато інших.  

  0-02-05-a327b603eb149a8cfb65219a170a1703ac14c89b811eebcad8b2af86bef1a339_7d562a5b8ce4c737.jpg     0-02-05-8584d6571d6324414bb26fe9b1c5c48c46b9e4ee120155eddd32d561e6d383e8_7ea923f583000928.jpg     0-02-05-d93331863427a92589ec382a7e8845abaf9c7ae00808151e53691697f37783de_913b9f624bdbec72.jpg     0-02-05-e9c949c25dd76e36967b40a657afb2d3889c9d8529c9ee6ad5a6f23d0063bb48_cb0281a0b5d170c.jpg     0-02-05-1982bb1bd6ac4f2b03f5afc96f35d03f5c50084168e54e1e5be0b81fdbe44652_7685380ea832775e.jpg

 

На базі НДЦГО підготовлено і розроблено такі наукові та навчально-методичні доробки:

 • навчально-методичний посібник у 2-х частинах «Гендерна освіта в вузі» (Луценко О. А. з авторами; 2001 р.);
 • навчально-методичний посібник «Гендерна політика в Україні» (Луценко О. А.; 2005 р.);
 • методичні рекомендації «Гендерна абетка для педагогів» (Луценко О. А., Павлущенко Н. М.; 2005 р.);
 • навчально-методичний посібник «Скажемо “Ні!” насильству в сім’ї: Проблема домашнього насильства і як їй протистояти» (Гончаренко О. В., Луценко О. А.; 2010 р.);
 • навчально-методичний посібник «Технології профілактики домашнього насилля. Організація роботи з суб`єктом насильницьких дій» (Луценко О. А., Полякова О. М., Радько Н. М., Стеценко  Є. В.; 2011 р.);
 • навчально-методичний посібник «Як боротись з насиллям в школі? Проблема насильства та агресивних дій учнів ЗОШ і як їй протистояти» (Луценко О. А., Поляничко А. О, Чернякова А. В.; 2012 р.);
 • навчально-методичний посібник «Насильство у соціокультурному вимірі сьогодення: стан, причини та механізми подолання» (кол. авторів: Луценко О. А., Поляничко А. О., Гончаренко О В., Приходько А. В. та ін.; 2016 р.);
 • навчально-методичний комплекс «Гендерна педагогіка і психологія» (Луценко О. А., Приходько А. В.; 2017 р.);
 • навчальний посібник «Гендерна педагогіка» (Луценко О. А., Гончаренко О. В., Кирилюк А. В. та ін.; 2018 р.);
 • монографія «Філософія та культура статі: гендерний аналіз» (Луценко О. А.; 2019 р.).

      0-02-05-bc9c63796bfaff4c1b95c97b3c11e8171fd55cf73d823b80289708b65e56f11f_33f785a2263eacd3.jpg          0-02-05-238ce9cc30e370eea7a4f6eae88a3b01224de2bf342e55fff19c071004a71894_936971c00e99aa09.jpg          0-02-05-bf61fbe08a4dfec7d152a9da8220cdf8f345e9d8958592f81abe691d79a9f387_ab3d36d5d552e23d.jpg           filosofiya_kulturi.jpg 

Доцент Луценко О. А. є співавторкою навчального посібника з грифом МОН України «Основи теорії гендеру» (2004 р.), «Хрестоматії навчальних програм з гендерної проблематики» (2004 р.), навчального посібника «Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ)» (2013 р.) тощо.

            0-02-05-93f97f347ca2d6c195f0ab59967c631b4fa2b8297a117516b179762417184bef_81db0c5d89a25c6a.jpg                 formuvannya_u_molodi_genderno_vidpovid_povedinki.jpg              0-02-05-96fae6859ec22760fbdd2e6a5026fab4fd07c11c7c4db1333c9d3dfdbc46dd3c_8ca9b2866188de33.jpg