Студентське самоврядування

studentske samovryaduvannya

На кафедрі соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності функціонує студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною студентського самоврядування Навчально-наукового інституту педагогіки і психології СумДПУ імені А.С. Макаренка. 

Студентське самоврядування є правом здобувачів вищої освіти кафедри самостійно вирішувати питання студентського життя у межах чинного законодавства України та Статуту Університету.

Метою діяльності студентського самоврядування є створення умов для самореалізації здобувачів вищої освіти, формування в них організаторських навичок і лідерських якостей, умінь відстоювати свої права і виконувати обов’язки. Діяльність студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу і позанавчальної діяльності здобувачів вищої освіти, зростання у студентської молоді соціальної відповідальності.

Основні завдання студентського самоврядування
кафедри соціальної роботи і менеджменту СКД

 • забезпечення і захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності здобувачів вищої освіти, створенню відповідних умов для їх проживання у гуртожитку і відпочинку;
 • стимулювання діяльності на кафедрі студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами інших закладів вищої освіти і молодіжними організаціями;
 • контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на її порушення..

20191015_110311.jpg    20191015_114900.jpg    IMG-3f025dd764c46b59c2e90c516d9e3469-V.jpg

Представниками студентського самоврядування на кафедрі є старости академічних груп, які представлять органи студентського самоврядування і директорат ННІПП, допомагають в організації і забезпеченні освітнього процесу, керують студентським колективом і залучають його до всіх офіційних заходів, що проводяться директоратом і ректоратом або за їх дорученням.

Староста обирається на загальних зборах відповідної академічної групи, які проводяться за обов’язкової присутності куратора. За поданням академічної групи староста призначається розпорядженням по Інституту. Рішення про переобрання приймається простою більшістю від загальної кількості студентів академічної групи шляхом прямого голосування, що фіксується у відповідному поданні (заяві, протоколі тощо) до директорату ННІПП. 

Староста академічної групи обирається на весь період навчання. Звільнення старости може здійснюватись за власним бажанням, з ініціативи керівництва кафедри соціальної роботи і менеджменту СКД, органів студентського самоврядування ННІПП або студентів даної академічної групи, якщо староста не справляється з обов’язками чи втратив моральне право бути офіційним лідером студентського колективу.

Староста представляє інтереси здобувачів вищої освіти своєї академічної групи на кафедрі соціальної роботи і менеджменту СКД, в директораті Інституту (співпрацює із заступниками директора ННІПП), перед адміністрацією Університету та у громадських організаціях.

Обов'язки старости академічної групи

 • своєчасно інформує академічну групу про накази, розпорядження ректорату Університету, директорату ННІПП стосовно організації освітнього процесу та інших офіційних заходів;
 • бере участь у плануванні, організації та проведенні заходів, пов’язаних з освітнім процесом, виховними заходами, в яких беруть участь здобувачі вищої освіти академічної групи;
 • готує та проводить збори здобувачів вищої освіти своєї академічної групи, на яких обговорюються питання навчання і студентської дисципліни, інші актуальні питання життя студентського колективу;
 • щоденно веде в журналі групи облік відвідування занять здобувачами вищої освіти;
 • оперативно інформує директорат ННІПП про зриви занять, технічні помилки та розбіжності у розкладі занять тощо;
 • забезпечує участь здобувачів вищої освіти своєї академічної групи у заходах, які проводяться в ННІПП, Студентському самоврядуванні та Університеті із залученням здобувачів вищої освіти академічної групи;
 • оперативно інформує керівництво кафедри соціальної роботи і менеджменту СКД про порушення прав студентів, можливі конфлікти з науково-педагогічними працівниками, інші проблеми, що є важливими для здобувачів вищої освіти;
 • проводить індивідуальну роботу зі здобувачами вищої освіти своєї академічної групи щодо виконання вимог навчального плану та графіку освітнього процесу, правил внутрішнього розпорядку;
 • бере участь у зборах старостату академічних груп ННІПП; у разі своєї відсутності з поважних причин забезпечує присутність на засіданні свого заступника;
 • після завершення складання заліків та екзаменів отримує у директораті ННІПП підсумкову інформацію про результати екзаменаційної сесії і доводить її до відома здобувачів вищої освіти своєї академічної групи.

Список старост академічних груп кафедри соціальної роботи і менеджменту СКД
(2023 - 2024 навчальний рік)

Група

Спеціальність

Староста

0015

Соціальна робота

Мандрика Анастасія Миколаївна

0016

Соціальне забезпечення

Мандрика Анастасія Миколаївна

0018

Менеджмент СКД

Федько Діана Дмитрівна

0025 + 0015-стн

Соціальна робота

Володіна Анжеліка Андріївна

0026+0016стн

Соціальне забезпечення

Володіна Анжеліка Андріївна

0028

Менеджмент СКД

Левченко Катерина Євгенівна

0035+0025стн

Соціальна робота

Маньковська Євгенія Арчілівна

0036

Соціальне забезпечення

Симоненко Ангеліна Володимирівна

0035-стн

Соціальна робота

Шевченко Дар'я Анатоліївна

0036-стн

Соціальне забезпечення

Гаманок Марина Вікторівна

0038

Менеджмент СКД

Шульженко Марина Олександрівна

0045

Соціальна робота

Бажок Аліна Віталіївна

0046

Соціальне забезпечення

Терновська Вікторія Віталіївна

0048+0028стн

Менеджмент СКД

Кульченко Єлизавета Олександрівна

0055

Соціальна робота

Гриценко Вікторія Анатоліївна

0058

Менеджмент СКД

Мілашечкіна Катерина Олександрівна

0065

Соціальна робота

Якущенко Юлія Юріївна

0068

Менеджмент СКД

Манько Олександр Олександрович