Наука

Категорія: Uncategorised
Опубліковано: П'ятниця, 03 квітня 2020, 11:48
Автор: Елена Король
Перегляди: 159

Сьогодні колектив кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності успішно працює над комплексною науковою темою «Теоретико-методичні основи застосування технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності в умовах трансформаційного періоду», основними напрямами якої є:

  1. узагальнення досвіду використання технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності в умовах українського суспільства трансформаційного періоду;
  2. обґрунтування взаємозв’язку технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності;
  3. теоретичне обґрунтування, розроблення та перевірка ефективності технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності. 

Колективна наукова діяльність скеровує дослідницьку активність викладачів та їх власні наукові пошуки. З огляду на одне з провідних завдань діяльності кафедри – забезпечення високого рівня науково-педагогічної підготовки викладацького складу – було підготовлено і захищено:

1) докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (Рижанова А. О. «Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті», 2005 р.);

2) докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури (Панасюк В. Ю. «Специфіка взаємодії художнього та нехудожнього в системі театральних комунікацій», 2008 р.;

3) сім кандидатських дисертацій, серед яких наукові дослідження з різних галузей педагогічного знання:

Наразі на кафедрі соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності функціонують чотири наукові школи:

Окрему сторінку наукової діяльності кафедри займає робота Науково-дослідницького центру гендерної освіти (далі – НДЦГО), який з 2003 р. функціонує під керівництвом доцента ЛУЦЕНКО Олени Анатоліївни. Метою діяльності НДЦГО є розробка і забезпечення моделі впровадження гендерної парадигми в систему вищої освіти (колективна науково-дослідницька тема «Теоретико-методологічні та методичні основи впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес вищих навчальних закладів), а також систематична методична підготовка держслужбовців Сумського регіону до впровадження гендерних підходів у роботу державних установ та органів місцевого самоврядування.

Професорсько-викладацький колектив кафедри має вагомий науковий і навчально-методичний доробок. Протягом 20 років викладачами кафедри було опубліковано понад 250 одноосібних і колективних праць – монографій, навчальних посібників, навчально-методичних рекомендацій, серед яких зокрема:

На базі НДЦГО підготовлено і розроблено такі наукові та навчально-методичні доробки:

Доцент Луценко О. А. є співавторкою навчального посібника з грифом МОН України «Основи теорії гендеру» (2004 р.), «Хрестоматії навчальних програм з гендерної проблематики» (2004 р.), навчального посібника «Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ)» (2013 р.) тощо.

Науково-педагогічний колектив кафедри є організатором та учасником науково-практичних конференцій, присвячених актуальним питанням застосування технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності в умовах українського суспільства трансформаційного періоду. За період функціонування кафедри було проведено:

За ініціативи НДЦГО проведено низку науково-практичних і науково-методичних заходів з гендерної проблематики, з-поміж яких варто виділити: