Загальна інформація

Категорія: Uncategorised
Опубліковано: П'ятниця, 03 квітня 2020, 11:36
Автор: Елена Король
Перегляди: 168

Презентація спеціальності "Соціальна робота", спеціалізації  "Соціально-правовий захист" - YouTube

Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності

Кафедра, як визначено в законі України “Про вищу освіту”, – базовий структурний підрозділ університету, який здійснює навчально-методичну і науково-методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей та спеціалізацій, за якими ведеться підготовка студентів в університеті. Обов’язком кафедри є також здійснення науково-дослідної, виховної, громадсько-пропагувальної та просвітницької діяльності у відповідності із основним напрямом своєї навчальної роботи.

Кафедра, за законом, створюється за рішенням Вченої ради вищого навчального закладу за умови, якщо до її складу входить не менш як п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з яких мають науковий ступінь або вчене звання.

У штатному складі кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності працюють 2 доктори наук (з них – 1 професор та 1 доцент), 12 кандидатів наук (з них – 5 доцентів, 4 старших викладачі і 3 викладачі), 3 викладачі без наукових ступенів і вчених звань.

Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності має багато завдань, серед яких:

Кафедра є випусковою за трьома напрямами підготовки освітніх рівнів Бакалавр та Магістр як денної, так і заочної форм навчання:

Відповідно до угоди «Про співпрацю у проведенні спільного навчання» від 1.09.2018 р., укладеної між СумДПУ імені А.С. Макаренка і Гуманітарно-природничим університетом імені Яна Длугоша (м. Ченстохов, Польща), здійснюється спільне навчання студентів денної форми за напрямом підготовки 231 Соціальна робота (ОР Бакалавр), по закінченні якого випускники мають можливість отримання подвійного диплому.

На замовлення Сумського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді кафедра є базою для проведення курсів підвищення кваліфікації для фахівців об’єднаних територіальних громад і спеціалістів ЦСССДМ Сумського регіону, керівників гурткової роботи, соціальних педагогів освітніх закладів, батьків-вихователів ДБСТ тощо.