Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти

kvalifikaciyni robotiВідповідно до стандартів вищої освіти, одним з видів підсумкової атестації студентів є кваліфікаційна робота, яка є самостійним науковим дослідженням, що узагальнює результати теоретичної та практичної підготовки у рамках нормативної і варіативної складових освітніх програм підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Виконання кваліфікаційної роботи передбачено освітньою програмою і навчальним планом, її написання та захист завершує підготовку студента в Університеті та має засвідчити професійну зрілість випускника, виявити його спеціальну та загально-наукову підготовку, вміння застосовувати здобуті в Університеті знання для розв’язання науково-практичних завдань, здатність до проведення досліджень, систематизації та свідомого засвоєння знань, наявність в її автора навичок наукової роботи.

Кваліфікаційна робота має виключно індивідуальний характер, дає можливість виявити ступінь та рівень наукової підготовки студента з чітко означеного фаху. Виконання кваліфікаційної роботи та її захист перед екзаменаційною комісією є перевіркою підготовки фахівця до самостійної діяльності з обраного фаху, його здібностей самостійно аналізувати стан проблем у певній галузі науки, розробляти необхідні пропозиції. Кваліфікаційна робота містить науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні результати, наукові положення.

На кафедрі соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності здобувачами вищої освіти виконуються такі види кваліфікаційних робіт: