Академічна мобільність студентів

akad mobilnist

Студенти закладів вищої освіти мають право на академічну мобільність, у тому числі міжнародну.

Це можливість учасників освітнього процесу (студентів, викладачів та ін.) навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти або науковій установі на території України чи поза її межами (ст. 1 ЗУ "Про вищу освіту").

Кафедра соціальної роботи і менеджменту СКД у рамках академічної мобільності пропонує студентам спеціальності 231 Соціальна робота (ОС Бакалавр денної форми навчання) участь у Програмі подвійного диплому.

Студенти інших спеціальностей мають можливість взяти участь у різноманітних прграмах академічної мобільності, у тому числі й міжнародних, які передбачають участь у літні школи, виробнича практика, навчання та викладання в більш ніж 20 закладах-партнерах по всьому світу, тематичні стажування, а також лекції і курси у рамках неформальної та інформальної освіти. Наші студенти мають можливість пройти стажування або навчатися

Для студентів кафедри соціальної роботи і менеджменту СКД участь у програмах академічної мобільності є одним з найпопулярніших способів реалізувати свій потенціал, отримати новий досвід, ознайомитися з системою освіти іншої країни, поринути у міжнародний світ студентства.

 

 

Студентське самоврядування

studentske samovryaduvannya

На кафедрі соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності функціонує студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною студентського самоврядування Навчально-наукового інституту педагогіки і психології СумДПУ імені А.С. Макаренка. 

Студентське самоврядування є правом здобувачів вищої освіти кафедри самостійно вирішувати питання студентського життя у межах чинного законодавства України та Статуту Університету.

Метою діяльності студентського самоврядування є створення умов для самореалізації здобувачів вищої освіти, формування в них організаторських навичок і лідерських якостей, умінь відстоювати свої права і виконувати обов’язки. Діяльність студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу і позанавчальної діяльності здобувачів вищої освіти, зростання у студентської молоді соціальної відповідальності.

Основні завдання студентського самоврядування
кафедри соціальної роботи і менеджменту СКД

 • забезпечення і захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності здобувачів вищої освіти, створенню відповідних умов для їх проживання у гуртожитку і відпочинку;
 • стимулювання діяльності на кафедрі студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами інших закладів вищої освіти і молодіжними організаціями;
 • контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на її порушення..

20191015_110311.jpg    20191015_114900.jpg    IMG-3f025dd764c46b59c2e90c516d9e3469-V.jpg

Представниками студентського самоврядування на кафедрі є старости академічних груп, які представлять органи студентського самоврядування і директорат ННІПП, допомагають в організації і забезпеченні освітнього процесу, керують студентським колективом і залучають його до всіх офіційних заходів, що проводяться директоратом і ректоратом або за їх дорученням.

Староста обирається на загальних зборах відповідної академічної групи, які проводяться за обов’язкової присутності куратора. За поданням академічної групи староста призначається розпорядженням по Інституту. Рішення про переобрання приймається простою більшістю від загальної кількості студентів академічної групи шляхом прямого голосування, що фіксується у відповідному поданні (заяві, протоколі тощо) до директорату ННІПП. 

Староста академічної групи обирається на весь період навчання. Звільнення старости може здійснюватись за власним бажанням, з ініціативи керівництва кафедри соціальної роботи і менеджменту СКД, органів студентського самоврядування ННІПП або студентів даної академічної групи, якщо староста не справляється з обов’язками чи втратив моральне право бути офіційним лідером студентського колективу.

Староста представляє інтереси здобувачів вищої освіти своєї академічної групи на кафедрі соціальної роботи і менеджменту СКД, в директораті Інституту (співпрацює із заступниками директора ННІПП), перед адміністрацією Університету та у громадських організаціях.

Обов'язки старости академічної групи

 • своєчасно інформує академічну групу про накази, розпорядження ректорату Університету, директорату ННІПП стосовно організації освітнього процесу та інших офіційних заходів;
 • бере участь у плануванні, організації та проведенні заходів, пов’язаних з освітнім процесом, виховними заходами, в яких беруть участь здобувачі вищої освіти академічної групи;
 • готує та проводить збори здобувачів вищої освіти своєї академічної групи, на яких обговорюються питання навчання і студентської дисципліни, інші актуальні питання життя студентського колективу;
 • щоденно веде в журналі групи облік відвідування занять здобувачами вищої освіти;
 • оперативно інформує директорат ННІПП про зриви занять, технічні помилки та розбіжності у розкладі занять тощо;
 • забезпечує участь здобувачів вищої освіти своєї академічної групи у заходах, які проводяться в ННІПП, Студентському самоврядуванні та Університеті із залученням здобувачів вищої освіти академічної групи;
 • оперативно інформує керівництво кафедри соціальної роботи і менеджменту СКД про порушення прав студентів, можливі конфлікти з науково-педагогічними працівниками, інші проблеми, що є важливими для здобувачів вищої освіти;
 • проводить індивідуальну роботу зі здобувачами вищої освіти своєї академічної групи щодо виконання вимог навчального плану та графіку освітнього процесу, правил внутрішнього розпорядку;
 • бере участь у зборах старостату академічних груп ННІПП; у разі своєї відсутності з поважних причин забезпечує присутність на засіданні свого заступника;
 • після завершення складання заліків та екзаменів отримує у директораті ННІПП підсумкову інформацію про результати екзаменаційної сесії і доводить її до відома здобувачів вищої освіти своєї академічної групи.

Список старост академічних груп кафедри соціальної роботи і менеджменту СКД
(2022 - 2023 навчальний рік)

Група

Спеціальність

Староста

0015

Соціальна робота

Штиленко Даніїл Ігорович

0016

Соціальне забезпечення

Штиленко Даніїл Ігорович

0018

Менеджмент СКД

Левченко Катерина Євгенівна

0025 + 0015-стн

Соціальна робота

Маньковська Євгенія Арчілівна

0026

Соціальне забезпечення

Дерев'янко Олександра

0025-стн

Соціальна робота

Сосноковська Діана Олегівна

0026-стн

Соціальне забезпечення

Гаманок Марина Вікторівна

0028-стн

Менеджмент СКД

Котляр Марина Олегівна

0035

Соціальна робота

Бажок Аліна Віталіївна

0036

Соціальне забезпечення

Лісяна Аліна Олегівна

0035-стн

Соціальна робота

Терновська Вікторія Віталіївна

0036-стн

Соціальне забезпечення

Іванченко Карина Богданівна

0038 + 0018-стн

Менеджмент СКД

Кульченко Єлизавета Олександрівна

0045

Соціальна робота

Тірон Валентина Олегівна

0046

Соціальне забезпечення

Гриценко Вікторія Анатоліївна

0048

Менеджмент СКД

Левченко Олена Сергіївна

0055

Соціальна робота

Якущенко Юлія

0058

Менеджмент СКД

Манько Олександр Олександрович

0065

Соціальна робота

Кирпань Евеліна Віталіївна

0068

Менеджмент СКД

Бераіа Давіди Дамірович         

Сторінка куратора

kurator

На кафедрі соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності успішно функціонує інститут кураторства.

Кураторами студентських груп призначаються викладачі кафедри, які допомагають здобувачам вищої освіти у формуванні студентського колективу групи, проведять індивідуальну навчально-виховну роботу, підтримують зв’язки з батьками студентів, з’ясовують проблеми студентів, надають їм посильну допомогу, здійснюють контроль за навчальним процесом тощо.

Куратор призначається розпорядженням заступника директора ННІПП з виховної роботи за поданням завідувача кафедри. Виконувана ним робота планується в індивідуальному плані роботи викладача та плані виховної роботи на поточний навчальний рік. Куратор закріплюється за студентською групою, як правило, на весь період навчання в університеті. Зміна куратора може здійснюватися дирекцією ННІПП з поважних причин, якщо він не справився з виконанням своїх обов’язків або за ініціативою студентів групи.

Куратор зобов’язаний:

 • сприяти створенню в студентській групі здорового морально-психологічного клімату, встановленню нормальних стосунків між студентами і викладачами та співробітниками університету;
 • допомагати активу групи у формуванні студентського колективу, виробленні позитивних ціннісних орієнтацій у студентів, спрямованих на здобуття знань, підвищення свого загального культурного рівня, ведення здорового способу життя тощо;
 • проводити індивідуальну виховну роботу зі студентами групи, з’ясовувати стан їх дисципліни та навчання, умови проживання, піклуватися та надавати можливу допомогу студентам у вирішенні тих проблем, які залежать від Університету;
 • встановлювати та підтримувати зв’язки з батьками студентів, своєчасно їх інформувати про стан академічної успішності та проблеми, що можуть виникнути у студентському житті їх дітей і вирішення яких потребуватиме допомоги батьків;
 • проводити заходи організаційної та виховної роботи в студентській групі за планами ректорату, деканату та власним планом;
 • складати плани культурно-виховної роботи в закріпленій студентській групі і звіти про їх виконання;
 • регулярно вести журнал куратора;
 • допомагати студентам у виборі навчальних дисциплін вибіркового циклу;
 • надавати студентам допомогу в підборі місць розподілу та працевлаштування;
 • дотримуватися конфіденційності в індивідуальній роботі з підопічними студентами та не розповсюджувати інформацію, що особисто їх стосується.

FB_IMG_1578920734956.jpg   FB_IMG_1600261210730_859ce.jpg   IMG_20190912_113542.jpg

Куратор має право:

 • висувати найкращих студентів групи за успіхи в навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій, громадській і волонтерській роботі до нагороджень та різних форм заохочень;
 • виступати перед адміністрацією про застосування встановлених форм дисциплінарного та адміністративного стягнення до студентів за допущені ними порушення трудової, навчальної дисципліни, громадського порядку тощо;
 • брати участь в оцінці організаторських здібностей підопічних студентів, виконання ними громадських доручень;
 • захищати підопічних студентів, коли до них застосовуються несправедливо завищені міри стягнення (відрахування студентів з університету з усіх причин робиться тільки після погодження з куратором);
 • брати участь у вирішенні питань призначення стипендій, поселення у гуртожитки студентів закріпленої групи.

IMG_20191219_110415.jpg   IMG-aa4ed2b6f79042033f45c02034858c0f-V.jpg   svyatkuvannya_mizhnarodnogo_dnya_muzeyiv.jpg

 

Список кураторів академічних груп студентів
кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності
(2022 - 2023 навчальний рік)

Група

Спеціальність

Куратор

0015

Соціальна робота

Знобей Олексій Володимирович

0016

Соціальне забезпечення

Знобей Олексій Володимирович

0018

Менеджмент СКД

Знобей Олексій Володимирович

0025 + 0015-стн

Соціальна робота

Пономаренко Людмила Іванівна

0026

Соціальне забезпечення

Пономаренко Людмила Іванівна

0025-стн

Соціальна робота

Іонова Ірина Миколаївна

0026-стн

Соціальне забезпечення

Іонова Ірина Миколаївна

0028-стн

Менеджмент СКД

Поляничко Анжела Олександрівна

0035

Соціальна робота

Клочко Олексій Олександрович

0036

Соціальне забезпечення

Клочко Олексій Олександрович

0035-стн

Соціальна робота

Шпиг Наталія Олександрівна

0036-стн

Соціальне забезпечення

Шпиг Наталія Олександрівна

0038 + 0018-стн

Менеджмент СКД

Шевченко Таїсія Станіславівна

0045

Соціальна робота

Гончаренко Олена Володимирівна

0046

Соціальне забезпечення

Гончаренко Олена Володимирівна

0048

Менеджмент СКД

Пономаренко Людмила Іванівна

0055

Соціальна робота

Поляничко Анжела Олександрівна

0058

Менеджмент СКД

Поляничко Анжела Олександрівна

0065

Соціальна робота

Поляничко Анжела Олександрівна

0068

Менеджмент СКД

Поляничко Анжела Олександрівна

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ І МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Designed by atjoomla.com